30 มิถุนายน 2562 อากาศแปรปรวนหวั่นฝนทิ้งช่วงเตือนใช้น้ำประหยัด

ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/regional/377611

อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในเกณฑ์น้อย จากสภาพฝนทิ้งช่วงที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ส่งผลมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อยมาก โดยปัจจุบันเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำในอ่างฯเพียง 3,710 ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) หรือคิดเป็นร้อยละ 39 ของความจุอ่างฯ และมีน้ำใช้การได้คงเหลือประมาณ 860 ล้านลบ.ม. เท่านั้น จากสถานกาณ์ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ระดับน้ำในเขื่อนสิริกิติ์ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าระดับอาคารระบายน้ำคลองสิงห์ ซึ่งใช้สำหรับส่งน้ำสนับสนุนการใช้น้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรของราษฎรในพื้นที่แปลงอพยพท้ายเขื่อนสิริกิติ์ ที่มีจำนวนประมาณ 6,000 ครัวเรือน มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 30,000 ไร่ คลอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบลของอำเภอท่าปลา และอีก 3 ตำบลของอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เบื้องต้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนสิริกิติ์ให้ความช่วยเหลือโดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังไฟฟ้าขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง สูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. 62 เป็นต้นมา แต่ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของราษฎร กรมชลประทานโดยโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ได้ประสานไปยังส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 3 นำเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งบริเวณจุดสูบน้ำในเขื่อนสิริกิติ์ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา และมีแผนที่จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 10 นิ้ว เพิ่มเติมอีก 4 เครื่อง เพื่อสูบน้ำไปช่วยเหลือราษฎรและพื้นที่การเกษตรดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2562 หรือจนว่าสถานการณ์ฝนจะเข้าสู่ภาวะฝนตกชุกตามฤดูกาลปกติ ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรได้เป็นอย่างมาก “จากสภาวะอากาศที่แปรปรวน ประกอบกับรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกรกฎาคม มีแนวโน้มจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง หรือมีฝนตกน้อยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ จึงขอให้ทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ในยามขาดแคลนให้มากที่สุดด้วย”